• Zehnder Pumpen
 • Zehnder Pumpen
 • Zehnder Pumpen
 • slider2

?erpadla pro d?m, pr?mysl a zahradu

?erpadla pro d?m, pr?mysl a zahradu

Sortiment v?robk? Zehnder Pumpen zahrnuje malá ponorná ?erpadla, dále ve?keré typy zahradních ?erpadel a domovních vodáren, p?e?erpávací za?ízení na odpadní vody, odlu?ova?e tuk? a zesilovací stanice. V?echny v?robky jsou p?ipraveny ihned k instalaci, v?etně kompletního p?íslu?enství, co? umo?ňuje rychlou a snadnou montá?. Ostatně, v?robky Zehnder Pumpen obdr?íte ve v?ech v?znamněj?ích velkoobchodech. Ná?e Odbytové oddělení pro Německo a pro Evropu pomohou kdykoli budete pot?ebovat.

Zna?ková ?erpadla se zárukou spokojenosti

Zna?ková ?erpadla se zárukou spokojenosti

Filosofie na?eho servisu je velice jednoduchá.  U Zehnder Pumpen jsme spokojeni pouze tehdy, jsou-li spokojeni na?i zákazníci. Spolehněte se na vysokou provozní spolehlivost na?ich produkt?, rychlost jejich dodání v?etně náhradních díl?, odbornou pomoc p?i projektování a v?běru produkt? a rozsáhlou sí? na?ich servisních st?edisek. Jednodu?e ?e?eno: Jsme zde pro Vás stále. I po zakoupení na?eho v?robku.

News

Video ZFS 71

Zehnder Pumpen ponorné kalové ?erpadlo ZFS 71 Ex s vysoce ú?inn?m ?ezacím za?ízením z legované, korozi odolné oceli s nastavitelnou v??kou ?ezací mezery ( z v?roby 0,05mm). ?íst dál...

"Nahradní zna?ka "-Zehnder-Pumpen GmbH roz?i?uje sv?j v?robek "blueZPring"

Katalog CZZde m??ete stáhnout ná? katalog.

ZEHNDER – Tlaková kanalizace: Tisíckrát prově?eno

V na?em novém prospektu ? Tlaková kanalizace“ naleznete nyní v?echny informace k na?im nov?m domovním ?erpacím stanicím, umístěn?m v plastov?ch jímkách Basis nebo Komfort. Dále zde najdete odpovědi na otázky:
?íst dál...

100% vysoká kvalita z vlastní produkce

germany

?erpadla Zehnder Pumpen musí ?erpat velká mno?ství vody. A to po mnoho desetiletí. Z tohoto d?vodu zpracováváme  v na?em v?robním závodě v saském Grünhainu jen ty nejkvalitněj?í materiály jako nap?. nerezovou ocel nebo hodnotné plasty. A také máme neustále pod kontrolou cel? v?robní ?etězec. U Zehnder Pumpen probíhá v?voj, v?roba, prodej, servis a logistika pod jedním vedením. Jak? profit to p?iná?í na?im zákazník?m? Dostanou zna?ková ?erpadla, která jsou vysoce ú?inná, s mal?mi nároky na údr?bu a minimálním provozním hlukem. Kvalitní produkt poznáte podle toho, ?e      o něm v podstatě nevíte. Jako prav? Zehnder.

Ohlasy u zákazník?

 • "?asto poruchová a neefektivní stará p?e?erpávací za?ízení  nahrazujeme poslední dobou Kompaktboyem od Zehnder Pumpen. Díky jeho nenáro?nosti na místo, uspo?e energie, tichému provozu a robustní konstrukci odpovídá tato ?ada p?e?erpáva?? ve?ker?m po?adavk?m které klade dne?ní doba na moderní p?e?erpávací za?ízení.“

  Pumpen Lehmann GmbH Sonnenallee 224 G 12059 Berlin

 • "Ve?keré, námi pou?ívané zahradní ?erpadla, domovní vodárny a ?erpadla do studní pracují spolehlivě a jsou k rychle k dostání v odborn?ch prodejnách nebo p?ímo ze závodu. Zvlá?tě si vá?ím úzké spolupráce s technick?mi poradci zehnder Pumpen, kte?í ve zvlá?tě urgentních p?ípadech osobně zorganizují rychlé dodání po?adovan?ch produkt?.“

  Fa. Andreas Klaue Inst.-Betrieb, Luckauer Str. 48, 03253 Doberlug-Kirchhain

 • "Od náv?těvy v?robního závodu Zehnder Pumpen v Grünhainu jsem p?esvěd?en o jeho v?robních mo?nostech i o jeho flexibilitě. Pokud nastanou komplikace u mal?ch p?e?erpávacích za?ízení p?i jejich uvádění do provozu, co? na?e firma ?asto provádí, v?dy nám pom??e telefonická podpora v?robce, které se nám obratem dostane.“

  Bast Heizungsbau, Goethestra?e 4, 15569 Woltersdorf

 • "U projektu Frie?en ( 30 tlakov?ch p?e?erpávacích za?ízení) nemohu zapomenout na brilantní pomoc od firmy Zehnder.Pan Klug si místní poměry osobně prohlédl a pro ka?dou domácnost p?ipravil individuelní ?e?ení.
  U dal?ích objekt?, do budoucna plánovan?ch, se bez ohledu na rozsah v?dy rád  obrátím jeho na kompetentní odbornou pomoc.“

  Firma J?rg Weller Reichenbach/Vogtland

 • "Byl jsem mile p?ekvapen, ?e firma Zehnder Pumpen ani u mal?ch objekt? a jednotliv?ch ?erpadel, mi neváhala poradit p?ímo v místě. Od té doby pou?ívám víceú?elové ?erpadlo s ploch?m sáním FSP 330  s ENS, mal? p?e?erpáva? atd. A musím ?íci, ?e jsem se saskou kvalitou velice spokojen.“

  Andre Schnabel Vorsitzender der Kommission Berufsbildung des SHK-Fachverbandes Sachsen

 • "Jako rozpo?tové oddělení jsme odkázáni na odborné a kvalitativně hodnotné nabídky. Od firmy Zehnder Pumpen tyto dostaneme v?dy v krátkém termínu, za co? bychom chtěli tímto poděkovat.“

  Herr Dirk Salostowitz von Salostowitz GmbH in Gornau

 • "Po prvním spole?ném projektu jsem dodnes z?stal u Zehnder?, proto?e nabízí dobr? servis. Samoz?ejmostí je poradenství v místě, nebo telefonické projednání problému, které je poka?dé obratem vy?e?eno. Krátké dodací termíny, dobrá kvalita a sou?asně i férové ceny, to jsou dal?í argumenty pro Zehnder.“

  Casper Haustechnik GmbH, Langheimer Str. 1, 96264 Altenkunstadt

 • "U Zehnder Pumpen si vá?ím zejména toho, ?e podnik i v obtí?n?ch podmínkách v?dy nalezne promy?lené ?e?ení. Kdo nechce pou?ívat produkty z konfekce je u Zehnder Pumpen skute?ně správně.“

  Daniel Bitzer Dienstleistung-Haustechnik, H?hnelstr.25, 04177 Leipzig

Zehnder rychle a snadno

D?vod, pro? si nás oblíbily velkoobchody se sanitární technikou a ?erpadly, a instalaté?i:

U Zehnder Pumpen obdr?íte v?echny ?erpadlové systémy a za?ízení ve formě hotov?ch sad, obsahujících kompletní p?íslu?enství. Snadná a rychlá instalace, Zehnder pracuje spolehlivě a ti?e mnoho let. Kalkulace a termíny jsou dodr?ovány, zákazník je úplně spokojen, a hned vidí spolehlivost t?mu Zehnder. Co si je?tě více p?át?

?erpadla pro d?m a zahradu

Zaplaven? sklep, zabahněné jezírko nebo plná nádr? de??ové vody?

Produkty Zehnder ur?ené pro d?m a zahradu jako kalová ponorná ?erpadla, ?erpadla do vrt?, zahradní ?erpadla nebo za?ízení pro vyu?ití de??ové vody m??ete zakoupit v odborn?ch obchodech. Zeptejte se Va?eho instalatéra nebo ve velkoobchodech (maloobchodech) s ?erpací technikou, p?ípadně kontaktujte na?e obchodní zastoupení: + 420 311 637 627

Kontakt - poptávka

Oslovení(*)
?patné zadání

Celé jméno(*)
?patné zadání

Firma(*)
?patné zadání

E-mail(*)
?patné zadání

Oddělení(*)
?patné zadání

Obsah sdělení
?patné zadání

(*)
?patné zadání

(*)
Ungültige Eingabe